Hur fungerar ett avlopp?

Goder morgon och välkommen till bloggen, idag blir det ett speciellt inlägg om avlopp! Ett avlopp är en anordning som tar bort det förorenade vattnet från ditt hem. Vi ska nu ta en genomgång av hur det fungerar och ge dig lite tips till hanteringen hemma.

Det finns tre olika system för avlopp:

– Separativt system

Här använder du ett separat rörsystem för att ta bort avföringen från ditt hem. Detta är ett annat system som man använder sig utav i vissa delar av Sverige, men oftast ser man att detta är mycket sällsynt med tanke på hur vanligare det separerade systemet har blivit. Det separata systemet delas in i tre olika typer:

– Naturligt slamavskiljande system. I detta system används en slammaskin för att separera avföring från vattnet, och det renade vattnet sprutas ut genom en ledning.

– Fosfatbehandlat system som har ett komposteringssystem innan det förs ut till rinnande vatten, t ex ett dike eller lämplig respektive plats. Detta system fungerar bra under sommaren.

– Kombinerat system som innebär att man använder ett tvådelat rörsystem. Det ena leder det slamade vattnet och det andra leder det renade vatten som sedan sprutas ut på platsen du bestämt.

Eftersom dessa typ av system idag är mycket vanliga i de flesta delar av Sverige rekommenderar jag att du tar kontakt med en professionell inom området och ser vad som passar dig bäst.

– Gemensamt system inom avlopp har funnits mycket längre än de andra två systemen och används oftast på landsbygden. Det består av ett rörsystem där man sprider ut det förorenade vattnet till naturliga vattenlokaler såsom skog, marker eller diken. Det finns kompostkärl som hjälper till att ren en del av vattnet inom ett dike, detta används för vatten som kan komma från t ex tvättmaskiner.

Nicke P i Gävle